Skip to content ↓

Informacje o konkursie

Terminarz konkursu

Etap 1

Nadsyłanie prac konkursowych do 15 maja 2024 r. i sprawdzenie przez jury czy otrzymane prace spełniają kryteria formalne do 22 maja 2024 r.
(O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.)

Etap 2

Wybór finalistów – do 12 czerwca 2024 r.

Etap 3

Ogłoszenie laureatów – do 19 czerwca 2024 r.

Adres nadsyłania prac


Pracę konkursową wraz z wydrukowaną i wypełnioną kartą zgłoszenia uczestnika w zaklejonej kopercie należy wysłać na adres:


Centrum Rekrutacji
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

z dopiskiem na kopercie:
Konkurs „Zobaczyć Matematykę”

Termin przyjmowania prac upływa 15 maja 2024 r. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

 

Stopka