Skip to content ↓

Deklaracja dostępności

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Konkursu „Zobaczyć Matematykę” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zobaczycmatematyke.agh.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: <time datetime="2016-12-01" id="a11y-data-publikacja">2019-03</time>
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time datetime="2023-01-03" id="a11y-data-aktualizacja">2023-03-07</time>

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W serwisie występują grafiki z nieprawidłowymi tekstami alternatywnymi lub brakiem tekstów alternatywnych.
 • W serwisie występują miejsca z zaburzoną strukturą nagłówków lub puste nagłówki.
 • W serwisie występują tabele danych.
 • W serwisie występują linki do plików pdf.
 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: <time datetime="2022-08-15" id="a11y-data-sporzadzenie">2022-08-19</time>
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: <time datetime="2023-01-10" id="a11y-data-deklaracja-przeglad">2023-03-07</time>

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Tomczyk.
 • E-mail: mtomczyk@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 12 617-48-97

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: https://www.rpo.gov.pl/
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stopka